Podatki o šoli

OSNOVNA ŠOLA KOZJE

Sedež  šole je v Kozjem 131, 3260 Kozje.

Telefonske številke: 03-809 05 10 - tajništvo, 041 745 638,

za enoto vrtec 03-580 11 46.

Elektronski naslov: tajnistvo@os-kozje.si

Spletna stran: http://www.oskozje.si/

Osnovno  šolo  Kozje je  ustanovila  Občina Kozje z  Odlokom  o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  zavoda Osnovne šole  Kozje, Kozje 131 z dne 3. 3. 1997,  kar je bilo  objavljeno v Uradnem listu št. 21 z dne 11. 4. 1997, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 19. 4. 1997.

  

ŠOLSKI OKOLIŠ IN PROSTOR

Osnovna šola Kozje zajema učence Občine Kozje, to je KS Kozje, Buče, Podsreda in Osredek ter obsega  naslednje vasi :

- KS Kozje: Ješovec, Zdole, Vetrnik, Kozje,

- KS Buče: Vrenska Gorca, Buče, Ortnice, Zeče,

- KS Podsreda: Gradišče, Vojsko,  Gorjane,  Poklek, Trebče, Podsreda,

- KS Osredek: Osredek.

Zgradba šole je bila zgrajena leta 1966 in dograjena leta 1994. Ima dvanajst učilnic, dva kabineta, jedilnico, knjižnico, garderobo, zbornico, štiri upravne prostore, kuhinjo, osem dodatnih prostorov (skladišče,  garderobo za tehnične delavce in sanitarije). 

V letu 2014 se je poleg šole izgradil Večnamenski center Kozje s športno dvorano, kulturno dvorano, garderobami, kabinetom, kurilnico, hišnikovo delavnico in garažo za šolski kombi.  

Skupaj meri ves uporabni prostor 2.327 kvadratnih metrov. Na teh površinah poteka celotno vzgojno-izobraževalno delo. Šola je tudi souporabnik 24.028 kvadratnih metrov igrišč.

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE: 

a)  RAVNATELJ ŠOLE, ki  organizira, vodi ter predstavlja  šolo  in vrtec. 

b) TAJNIŠTVO ŠOLE opravlja administrativna dela za šolo in enoto vrtec. 

c) RAČUNOVODSKI SERVIS  opravlja dela tudi za OŠ Lesično. 

d)  SVETOVALNA SLUŽBA ŠOLE - pedagoginja,

e) ŠOLSKA KNJIŽNICA katere delo vodi in načrtuje knjižničarka. 

f)  ODDELKI ŠOLE :

    - višja stopnja devetletke ima 4 oddelke (6., 7., 8. in 9. r.),

    - nižja stopnja devetletke ima 4 oddelke (1. 2.- 3., 4. in 5. r.),

    - 1, 6 oddelka podaljšanega bivanja za učence do 5. razreda,

    - oddelek jutranjega varstva za učence 1. razreda,

 - šest oddelkov vrtca kot enote šole.

g) KUHINJA, ki pripravlja obroke hrane za učence šole in kuhinja v vrtcu za malčke vrtca.

  

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

a) RAVNATELJ: Roman Gradišek

Pomočnik ravnatelja za vrtec: Simona Jazbec

 

b) SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE KOZJE:

Svet zavoda OŠ Kozje je sestavljen iz 11 članov.

Predstavniki ustanovitelja so: Andreja Ferlič, Anja Kostanjšek, Anton Oprešnik

Predstavniki delavcev šole so: Mateja Kolar, Greta Simončič, Marija Žibret, Jasna Koritnik, Verica Preskar

Predstavniki staršev so: Bojana Bratuša, Renata Debelak, Nataša Resnik

Predsednica sveta zavoda OŠ Kozje je Greta Simončič, namestnica Marija Žibret.

c)  SVET STARŠEV (9 članov šole in 6 članov vrtca)

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev otrok posameznih oddelkov, ki jih izvolijo med sabo na prvem roditeljskem sestanku. Izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika sveta staršev.

Svet staršev šole sestavljajo: Darja Godler, Anja Kostanjšek, Taja Polanc, Mojca Novak, Renata Debelak, Jasna Bračun, Ajda Svetelšek, Jerneja Kocman in Jasna Koritnik. Predsednica je Renata Debelak. 

Svet staršev vrtca sestavljajo: Marjeta Čepin, Tina Sešek, Ana Lapornik Rešek, Klavdija Namurš, Anja Kostanjšek in Tjaša Jančič. 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE           

a) UČITELJSKI  ZBOR ŠOLE IN VZGOJITELJSKI ZBOR ENOTE VRTEC

b) ODDELČNI  UČITELJSKI  ZBORI

 c) RAZREDNIKI

 č) STROKOVNI  AKTIVI

 Strokovni aktiv v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij:

- aktiv za I. vzgojno izobraževalno obdobje,

- aktiv za družboslovje,

- aktiv za naravoslovje,

- aktiv učiteljev OPB.