Šolska knjižnica

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

V naši knjižnici imamo ¸5347 knjižnih enot. Knjige so primerne za učence, ki obiskujejo šolo. Šolska knjižnica je odprta po urniku, ki je izobešen na vhodnih vratih v šolsko knjižnico. Urnik se prilagaja potrebam učencev, ki so najbolj pogosti obiskovalci knjižnice. Učenci imajo lahko izposojene knjige 14 dni ali več glede na potrebe. Izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo.

 

UČBENIŠKI SKLAD

 

Šola  izposoja učencem veljavne učbenike  iz  šolskega učbeniškega  sklada, ki ga je ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo. Učbeniki so za vse učence brezplačni. Šola vsako leto, najkasneje do konca meseca maja, evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.

Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka, pri razdeljevanju pa ji pomagajo vsi učitelji. V tem šolskem letu si je iz učbeniškega sklada sposodilo knjige 100 % učencev od 1. do 9. razreda.