O šoli‎ > ‎

KIJZ

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Kozje,

Kozje 131

3260 Kozje

Odgovorna uradna oseba:

Roman Gradišek, ravnatelj

T: +386 3 809 05 11

E-pošta: roman.gradisek@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

15. 3. 2019

Datum zadnje spremembe:

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.oskozje.si

 

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Osnovnošolsko izobraževanje

Predšolska vzgoja

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ŠOLA:

Osnovna šola Kozje,

Kozje 131, 3260 Kozje

 

T: +386 3 809 05 11

F: +386 3 809 05 19

E-pošta: o-kozje.ce@guest.arnes.si

Internetni naslov: www.oskozje.si

 

 

VRTEC:

VVE pri Osnovni šoli Kozje,

Kozje 127a, 3260 Kozje

 

T: +386 3 580 11 46

E-pošta: o-kozje.ce@guest.arnes.si

Internetni naslov: www.oskozje.si

Organigram organa

Priložen dokument

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Roman Gradišek, ravnatelj

T: +386 3 809 05 11

E-pošta: roman.gradisek@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

 

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

 

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje

Notranji predpisi

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o računovodstvu

Hišni red

Pravila šolskega reda

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vzgojni načrt

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt šole

Letni delovni načrt vrtca

Publikacija za šolo

Publikacija za vrtec

Poročilo o realizaciji LDN za šolo

Poročilo o realizaciji LDN za vrtec

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja

Napredovanje delavcev v plačilne razrede

Napredovanje delavcev v nazive

Imenovanje ravnatelja

Sprejem Letnega poročila

Sprejem Poročila o realizaciji LDN

Sprejem Poslovnega poročila

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidence, ki so vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Jih ni.

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Letni delovni načrt šole

Letni delovni načrt vrtca

Publikacija šole

Publikacija vrtca

Šolski koledar

Urniki

 

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina  informacij javnega značaja je dostopna prek spletne strani www.oskozje.si

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Šolski koledar

Urniki oddelkov

Letni delovni načrt

Šolska prehrana-jedilniki

Obrazec za šolsko prehrano

 

 

Ċ
Kozji Zmaj,
15. mar. 2019 05:05
Comments